17 mars 2016

Ledaregenskaper som är viktiga i framtiden

Den norske ledarskapsexperten Erik Næss säger att framtidens ledare måste släppa kontrollen. Den globala arbetsmarknaden kräver att ledare behandlar sina anställda som partners. Næss har listat sju egenskaper som är framtidens "måste".

1. Virtuellt ledarskap
Ledare måste finna sig i att de ofta är på fel ställe, måste släppa på kontrollen och bli snabbare på att delegera. Medarbetarna måste styra sig själva i högre grad. Det blir färre fysiska möten, men de blir mer effektiva.

2. Smidighet
Man måste kunna ändra sig snabbare och ha flera mål. Man får stå ut med att leva med stor grad av osäkerhet utan att bli handlingsförlamad. Man måste anpassa ledarstilen efter vem eller vad som ska ledas. Olika människor måste ledas på olika sätt.

3. Globalt tänkesätt
Ledare i såväl stora som små företag måste förstå hur verksamheter opererar i olika delar av världen.

4. Samarbete
Team blir viktigare såväl som teamutveckling. Det gäller att utveckla olika färdigheter i teamet, så att mångfald kommer i fokus. Där man tänker lika får man för lite innovation. Tänker man olika kan konflikter lättare uppstå. Det får man tåla.

5. Engagera och inspirera
Ledare och medarbetare bör dela stora målsättningar. Ledare måste kunna se och förstå andra, kunna glida ut och in mellan sina privata och professionella roller och tackla gränsen mellan dem.

6. Coacha talanger
En coachande ledarstil blir viktigare än styrning av medarbetarna. Varje medarbetare måste ha en personlig utvecklingsplan. Man vill bli behandlad som en unik person.

7. Påverka utan formell auktoritet
Det gör ledaren genom att vara tydlig och trygg i sin kommunikation.

Läs artikeln på norska här.

Vill du uppleva hur man utvecklar team? Gå en UGL-kurs! Läs mer på www.scilla.se 

27 januari 2016

Att prata med varandra - på riktigt!

"Det känns verkligen som vi har pratat på riktigt med varandra"
Det sa Tomas Sjödin i TV-programmet Sommarpratarna, där några sommarvärdar träffas över en lunch, lyssnar på avsnitt ur varandras sommarprogram och samtalar över det som berättats. På en flygresa till London i höstas satte sig en kvinna från en annan världsdel på sätet bredvid mig. Vi började utbyta några artighetsfraser, men innan planet lyfte hade vi börjat samtala - om våra jobb, familjer, livserfarenheter och tankar om framtiden. Samtalet slutade inte förrän planet hade landat och det var dags att kliva av. Innan dess hade vi bytt adresser och telefonnummer och uttalat en förhoppning om att mötas igen. Det var ett samtal som berörde - vi pratade med varandra på riktigt.

För att prata med varandra på riktigt krävs öppenhet och tillit, men också det som läkaren Astrid Seeberger kallar "Den skamlösa nyfikenheten". I sin bok med samma namn skriver hon "Den skamlösa nyfikenheten är en särskild sorts nyfikenhet, bortom värderingar om vad som är skamligt eller icke-skamligt, gott och ont. Man lyssnar, man fördömer inte." Vi borde ge oss mer tid att vara skamlöst nyfikna.

På en UGL-kurs sa en av våra kursdeltagare på veckans sista dag: "Här har vi pratat med varandra på riktigt". Det är fascinerade som UGL-handledare att få följa en grupp av människor som träffas på måndag och inte känner varandra, men som under en vecka blir en grupp, där man kan prata om "riktiga saker".  Vill du uppleva en UGL-vecka! Läs om våra UGL-kurser här.

Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd AB

Ohövlighet smittar

"Ohövligt beteende riskerar att sprida sig och är orsak till att många inte trivs på sin arbetsplats"
Citatet är hämtat ur en artikel i DN den 12 januari 2016. Där refereras till ett forskningsprojekt på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Forskarna har i studien gjort en enkät till 6 000 personer.

Av de som svarat på enkäten uppger 75%  att de under minst ett-två tillfällen under året har blivit utsatta för ohövlighet. Det visade sig i studien, att om någon beter sig ohövligt tar andra efter. Man tar i större utsträckning efter kollegor som uppför sig ohövligt, än om chefer är ohövliga. Ohövligheten riskerar enligt forskarna att "bli en ond cirkel, som kan få stora effekter på hela arbetsplatsen". Ohövlighet är "subtilt, tvetydigt och svårare att upptäcka" enligt studien, men kan leda till stress och påverka den mentala och fysiska hälsan, då beteendet är fördolt.

Hur möta ohövlighet? Ett av de viktigaste redskapen vi tränar på under en UGL-kurs är att ge feedback. Syftet med feed-back är att utveckla relationen mellan oss, att stärka den genom att tala om vad jag uppskattar eller vad jag vill personen ska göra mindre av i relation till oss. Ett verkningsfullt sätt att ge feed-back är ett s k Jag-budskap: Beskriv beteendet, beskriv din känsla, din önskan/behov och kanske också konsekvensen. Exempel:" När du inte lyssnade på mig under mötet, blev jag irriterad. jag önskar att du lyssnar på vad jag har att säga, så kommer också vårt samarbete att fungera bättre."

Vill du träna på feed-back och få många andra redskap att använda i dina relationer? Anmäl dig till någon av våra UGL-kurser i Skellefteå eller Abisko. Läs mer här.
Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd AB

16 oktober 2015

Vad man inte bör säga i konflikter

Missbruk av metaforer bidrar till konflikter. I boken Skick och oskick på jobbet skriver Atle Andersen "Vi skapar vår verklighetsuppfattning med vårt språkbruk. Att medvetet använda metaforer berikar språket och kan skapa god kommunikation. Missbruk av metaforer bidrar däremot till förvirring och konflikter."
Här är exempel på skadliga metaforer ur boken:
"Dålig personkemi"
Konflikter handlar inte om kemi, men om form, sätt att vara. uppförande. Lösningen är att ändra beteende.
"Sårande ord"
Ord är inte ting och kan inte såra. Den som är "sårad" är egentligen arg och sysslar med känslomässig utpressning.
"Djupa konflikter"
Konflikter är inte djupa sår. Det betyder som regel att konflikten är långvarig eller präglas av starka känslor. Det är lättare att lösa konflikter än att avlägsna djupa sår eller ärr.
"Du kör över mig"Uttrycket döljer ett behov, som kan vara upprördhet eller irritation över att någon tar beslut utan att tala med mig först. Eller att när vi är oeniga argumenterar du så bra att jag ger upp och sitter tyst.
"Jag känner att..."
Vi kan känna smärta, glädje, sorg osv men vi kan inte känna att...Uttalandet döljer ett påstående som man inte vågar stå för. Säg i stället Jag anser/tror/tycker/ inbillar mig att..."Jag hör dig säga.."Den som säger det menar oftast "Jag tror du menar något annat än det du säger". Om vi hör något som inte blir sagt kallas det att hallucinera.
"Vi blir inte hörda"
Formuleringen ger intryck av en odemokratisk ledning. Egentligen betyder det nog av vi inte får bestämma över ledningen.
"Du pressar mig"Jag kan pressa en citron men inte ord. Uttalandet betyder: Jag är dålig på att sätta gränser för andra och inbillar mig att jag måste svara när andra talar till mig.
"Det är tillåtet att bry sig"
Med denna fras tillåter sig beskäftiga människor att lägga sig i saker de inte har med att göra. De är uppfyllda av rättighetstänkande och uttalar sig på andras vägnar.

Krigsmetaforer används flitigt i konflikter, som t ex du angrep mig, stack kniven i mig, dödade något inom mig. Det betyder i själva verket att någon sa något som jag inte gillade att höra. Då är det bättre att säga just det. Läs boken och du får fler tips om hur du hanterar konflikter.

Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd

16 augusti 2015

Skick och oskick på jobbet

"Vid konflikter har alla rätt - sett från sin synvinkel"
Citatet kommer från boken Skick och oskick på jobbet av Jan Atle Andersen. "Konflikt betyder sammanstötning" skriver han. Men sammanstötning innebär också kontakt. När vi hanterar våra konflikter konstruktivt, får vi bekräftelse på att vår relation tål stötar. Olösta konflikter medför däremot obehag och motvilja, bitterhet, ilska och lidande.

"Allt kan sägas till alla - bara det sägs på rätt sätt. ...........Vänlighet som strategi är en överväldigande kraftfull metod, och ett gott vaccin mot konflikter" är citat ur boken.

Sund kommunikation är grunden för att hantera konflikter. För detta behövs regler. Här är några regler ur boken:

- Jag talar för mig själv. Säg JAG - inte vi, alla, man, det. Konflikter växer om man blandar in andra.

- Jag har rätt att visa känslor. Äkta känslor, som vi erkänner och uttrycker, dämpas i intensitet och går fortare över.

- Jag är här och nu. Fokus ska ligga på det obehag som existerar här och nu, inte det som en gång skedde.

- Jag undviker formuleringen "Jag känner att...". Man kan inte känna "att". Bättre säga jag tror, jag tolkar.

- Jag berättar om vad jag behöver, i stället för att kritisera. Förebråelser döljer otillfredsställda behov.

- Jag undviker att använda anonyma yttre källor. Den som bryter mot denna regel står inte för sina åsikter.

- Jag har rätt att fråga, men kan inte kräva svar. Vid konflikter är det viktigt att vara trygg. Vi får själva bestämma när vi ska tala. Det är legitimt att säga "Den frågan vill jag inte svara på."

Boken är lättläst och konkret och vänder sig till alla som vill lära sig mer om konflikthantering.

På UGL-kurser hanterar vi konflikter som uppkommer med redskap såsom att ge och ta emot feedback på rätt sätt, att lyssna aktivt, att försöka förstå och att ge uttryck för sina känslor och behov. Vill du vara med och träna på detta? Vi har platser kvar på höstens UGL-kurser i Abisko och Skellefteå. Läs mer på www.scilla.se eller maila oss på info@scilla.se för mer information.
 
Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd

03 maj 2015

Vänlighet, en underskattad ledaregenskap

Vänliget skapar trygghet i relationer. När man räknar upp ledaregenskaper dyker ord som målfokuserad, drivande, engagerad, modig m m upp. Och visst, dessa egenskaper är viktiga, men om man ska få en väl fungerande och effektiv grupp som når resultat utöver vad som förväntas, krävs även annat. Egenskaper som vänlig och omtänksam nämns sällan som ledaregenskaper, men även de är viktiga för verksamhetens framgång.

Varför är vänlighet bra? Min erfarenhet är att en vänlig ledare skapar trygghet i gruppen. Medarbetarna kan slappna av, de behöver inte vara rädda, vågar mer i sitt jobb, kan vara kreativa och engagerade i sina uppgifter. En vänlig chef får vänligare medarbetare och gruppen utvecklas snabbare mot effektivt samarbete. Vänlighet måste vara äkta, komma inifrån och vara en naturlig del av framtoningen. Spelad vänlighet genomskådas direkt och gör mer skada än nytta.

Vänlighet behöver inte vara mjäkighet, det behöver inte innebära att man ger avkall på förväntningar, krav och regler. Vänlighet är inte heller att dalta med medarbetarna, att ta över uppgifter och ansvar som inkräktar på uppdraget som ledare. Vänligheten får inte ta fokus från uppdraget och målet. Om så sker måste man sätta ned foten och markera var gränsen går. Dags att uppdatera katalogen med ledaregenskaper?

Som UGL-handledare med 100 UGL-kurser i bagaget, kan jag konstatera, att när vänlighet och omtänksamhet finns i gruppen, ökar modet att vara öppen och ärlig. Därigenom går också grupprocessen snabbare och deltagarna samarbetar bättre. Scilla erbjuder UGL-kurser i sommar och i höst i Abisko. Att gå UGL i Abisko ger en extra krydda till kursen. Läs mer på www.scilla.se .

Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd

15 april 2015

Förena nytta med nöje, gå UGL i Abisko

"Abisko en underbar plats för denna kurs!"
Citatet ovan kommer från en kursvärdering efter UGL i Abisko. Scilla har i 10 år arrangerat UGL-kurser på Abisko turiststation. Dessa kurser lockar deltagare från hela landet och alla är samstämmiga i sina omdömen om kursorten. Här är några citat till:

- Härligt och rofyllt att gå UGL i Abisko.
- Omgivningarna i Abisko har gett en ytterligare dimension till kursen.
- Miljön ni valt är utan tvekan den bästa kursplats jag varit på.
- Tack för en fantastisk kurs i magnifik fjällmiljö.

På UGL-kursen i Abisko 29 juni-3 juli får du uppleva ljusa nätter med midnattssol. Abiskojokken brusar av smältvatten och blommor smyckar fjällängarna. På kurserna i september, 7-11 resp 14-18 september, glöder björkskogen i rött och gult. Nätterna kan vara kalla, men solen värmer under dagarna. I nattmörkret kan man få se norrskenet dansa på himlavalvet. En UGL-vecka är intensiv med kvällspass och det blir inte mycket tid att vistas i naturen mer än morgon- och lunchpromenader. Vill man se mer av naturen kan man komma till Abisko på lördag före kurs och vara med på en fjällvandring med guide under söndagen. En härligt början på en spännande vecka!

Det är enkelt att ta sig till Abisko med bil, tåg eller flyg till Kiruna och flygbuss från flygplatsen till Abisko. Flygbussen stannar på vägen nedanför turiststationen. Läs mer om våra UGL-kurser på www.scilla.se .

Elisabeth Berggård
Scilla Chefsstöd AB